İl Spor Disiplin Kurulu Kararları

Tebligat         

Disiplin Kurulunun kararlarına karşı; Spor Disiplin Yönetmeliğinin 62. ve 63. Maddeleri uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde cezalandıran kişi, bağlı bulunduğu kulüp veya yetkili takım sorumlusu tarafından yapılmak üzere Merkez Spor Disiplin Kuruluna itiraz yolu açıktır.                                                                                                

MADDE 55 – (1) Sporcu, yönetici ve diğer kulüp veya takım görevlilerine tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı bulundukları kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna tebliğ edilir. Kulüp veya eğitim ve öğretim kurumuna yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır. Avukat, vekil olarak dosyaya bildirilmiş ise tüm tebligatlar avukata yapılır.

(2) Disiplin kurulları kararları, savunma istemleri, idari tedbir ve diğer belgeler; ilgili kişi, kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna posta ya da elektronik posta ile tebliğ edilir. Elektronik tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Tebligat yapılacak kulüp veya kişilerin posta veya elektronik posta adresinin bulunmaması ve bu yollarla tebliğ yapılamaması halinde tebliğ belgesinin internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yedinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır. Gerekli hallerde tebligat, Bakanlık, il müdürlüğü, federasyon personeli veya görevli eliyle de yapılabilir. Tebliğden imtina halinde durum tutanak ile tespit edilir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer.

 (3) Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya birinci fıkrada belirtilen görevin ihmal edilmesi ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde kulüplere para cezası verilebilir.

-----2023/2024 SEZONU-----  

14.11.2023 Tarihli il spor disiplin kurulu kararları.pdf

28.11.2023 Tarihli İl Spor Disiplin Kurulu Kararları.pdf

06.12.2023 Tarihli İl Spor Disiplin Kurulu Kararları.pdf

08.12.2023 Tarihli İl Spor Disiplin Kurulu Kararları.pdf

18.12.2023 Tarihli İl Spor Disiplin Kurulu Kararları.pdf

10.01.2024 Tarihli İl Spor Disiplin Kurulu Kararları.pdf

18.01.2024 Tarihli İl Spor Disiplin Kurulu Kararları.pdf

22.02.2024 Tarihli İl Spor Disiplin Kurulu Kararları.pdf

12.03.2024 Tarihli İl Spor Disiplin Kurulu Kararları.pdf

31.05.2024 Tarihli İl Spor Disiplin Kurulu Kararları.pdf