ARAÇ SATIŞ İLANI

09.06.2020

1) Aşağıdaki listede nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait aracın satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aynı listede belirtilen tarih ve saatte Şemsi Tebrizi, Sultan Veled Cd. No:43, 42030 Karatay/Konya adresindeki Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2) Satışı Yapılacak Araç:

S.No

Bulunduğu Yer

Araç Plakası

Cinsi

Marka/Tipi

Model Yılı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Aracın Fiili Durumu

İhale Tarih Saati

1

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

42 S 3908

Otomobil (Steyşın)

Renault

1990

8.000,00 TL

1.600,00 TL

Çalışır, yürür vaziyette.

18.06.2020 - 10:00

3) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdanı sureti,

b) Teklif Mektubu (Son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün geçerli)

c) Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,

d) İstekliler, şartnameyi imzalayıp tekliflerine ekleyeceklerdir.

e) Tüzel kişiler için 2020 yılı içerisinde alınmış Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, ihaleye Şahıs olarak katılacak olanların ise yine 2020 yılı içerisinde alınmış bağlı bulunduğu resmi yerden (Nüfus Müdürlüğünden, Muhtarlıktan vb.) alınması kaydıyla ikametgâh adreslerini gösterir bir belge (ikametgâh adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi),

f) Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneği; tüzel kişiliği temsilen katılanların ayrıca noterden onaylı imza sirküleri,

4) İstekliler, tekliflerini en geç tabloda belirtilen ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adresteki İhale Birimine veya İhale Komisyonuna verecektir.

5) İstekliler, tekliflerini ihale tarih ve saatinde belirtilen yerde bulunacak şekilde Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Şemsitebrizi, Sultan Veled Cd. No:43, 42030 Karatay/Konya adresine posta aracılığıyla da gönderebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez ve mazeret olarak ileri sürülemez.

6) İhale dokümanı İdarenin ilanda geçen adresindeki İhale Biriminde bedelsiz görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup 100,00 TL doküman bedeli Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Ziraat Bankası Konya Şubesi TR 44 0001 0001 6888 2589 58 5001 hesabına yatırılacaktır.

7) Satış/devir sürecindeki her türlü vergi, kdv, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve noter masrafları alıcıya ait olup ödemeler, süresinde nakden ve peşin olarak yapılacaktır.

8) Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.

                                                                                                                    İLAN OLUNUR.